Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Bilgi Paketi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİ PAKETİ

 

Eğitim Türü (Amaçlar) ve Hedefler

Programın Türü;

Sınıf Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programında örgün eğitim yapılmaktadır. Öğretim faaliyetleri eğitim-öğretim yılında, her biri en az 70 iş gününden (14 hafta) oluşan güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl esasına göre yürütülmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekler ile donatılmasının yanı sıra alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmelerine, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilmelerine, zamanlarını verimli kullanmalarına ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip olmalarına, bilimsel etik kurallarını benimsemelerine, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olmalarına destek olmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının temel amacı;

Türkiye özel alan yeterliliklerine, üniversitenin, fakültenin ve programın misyon ve vizyonuna uygun öğretmenler yetiştirmektir.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının alt amaçları;

 • Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimin bilincinde olmak,
 • Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak,
 • Sınıf öğretmenliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme aşamalarına göre çözmek,
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirmek ve çözüm üretmek,
 • Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirmek, karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve liderlik yapmak,
 • Üst bilişsel farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmek ve öğrenmeyi yönlendirmek,
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürmek,
 • Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak,
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak,
 • Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşmak,
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak,
 • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlamak, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirmek,
 • Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanmak,
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirmek,
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirmek ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirmektir.

 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının hedefleri;

 • Eğitim-öğretim kalitesi yüksek ve akredite olmuş bir program olmak,
 • 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmek,
 • Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak,
 • Alanında uzman öğretim üyeleri ile öncü bir program olmak,
 • Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmektir.

 

Program Profili

Sınıf Eğitimi Programı 1997-1998 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. 2016 Bahar dönemi sonuna kadar eğitim-öğretime İlköğretim Bölümü altında devam etmiştir. 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri yeniden yapılandırılmış ve İlköğretim Bölümü kapatılmış ve Temel Eğitim Bölümü kurulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalları Temel Eğitim Bölümü altında eğitim vermeye başlamıştır.

Gazi Üniversitesinin vizyonu; disiplinler arası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite olmaktır (http://gazi.edu.tr/view/page/217061).

Gazi Eğitim Fakültesinin vizyonu: Gazi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu; Türk eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik ederek, geleceğe yön veren araştırma/geliştirme çalışmaları ile ulusal ve küresel ölçekte öncü, öğretmen yetiştiren bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır (http://gef.gazi.edu.tr/posts/view/title/tarihce,-misyon,-vizyon-191519?siteUri=gef).

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının vizyonu; öğretmen yetiştirme alanında öncü olan ve evrensel değerler ışığında bilgi üreten, öğrencilere vereceği eğitimle ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkıda bulunan, sınıf öğretmeni yetiştirmede güncel gelişmeleri takip eden ve uygulamaya geçiren bir anabilim dalı olmaktır.

Gazi Üniversitesinin misyonu; topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Gazi Eğitim Fakültesinin misyonu: Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmen, uzman ve akademisyenler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan işbirlikleri sayesinde yüksek nitelikli bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetleri ile eğitim kuramlarını ve uygulamalarını ilerleten eğitim hizmetleri sunmaktır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının misyonu; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, demokrasiyi benimsemiş, yaşam boyu öğrenen, eleştirel düşünebilen, topluma rehberlik edebilen, yenilik ve gelişmelere uyum sağlayan ve destekleyen, insana ve doğaya duyarlı, insani ve kültürel değerlere sahip, teknoloji ile donatılmış, bilimin yol göstericiliğine inanan öğretmenler yetiştirerek ülke ve toplum geleceğine sunmaktır.

Sınıf Eğitimi Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu ve seçmeli dersler yer almakta, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri bulunmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

 

Program Yetkilileri

Sınıf Öğretmenliği bölümü AKTS(ECTS) Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ’tır.

 

Alınacak Derece

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programını tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) öğrencilerimiz “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar.

 

Kabul Koşulları

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı kabul koşulları, “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” üçüncü bölüm dokuzuncu madde gereğince uygulanmaktadır.

 

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen veya noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

 

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

Gazi Üniversitesi lisansüstü programları Sınıf Eğitimi Bilim Dalı kabul koşulları, “Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ikinci bölüm altıncı madde gereğince uygulanmaktadır.  

 

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının kurul kararıyla önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu, en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde jüri kurar. Bir ana bilim/bilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar; ALES, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans AGNO’su, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması hâlinde değerlendirme sonucu da dikkate alınarak, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslar çerçevesinde hesaplanan puana göre sıralanır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır. Tezsiz programlarda ALES puanı aranmayabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık öğrenim sürecinde öğrencileri Genel Kültür, Alan Eğitimi ve Meslek Bilgisi derslerini almaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Bununla birlikte Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı mezuniyet koşulları, “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” beşinci bölüm on sekizinci madde gereğince uygulanmaktadır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 18 – (1) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihini takip eden ilk iş günüdür.

(2) Derece ile mezun olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(4) Öğrencilere verilecek diplomalar ve diploma eki Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı önceki öğrenmenin tanınmasında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve maddeleri uygulanmaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı yeterlilik koşulları, “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğip” üçüncü bölüm dokuzuncu madde gereğince uygulanmaktadır.

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen veya noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

 

İstihdam Olanakları

Sınıf öğretmenliği lisans programı (Eşit Ağırlık) mezunları, hem ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ den ve MEB tarafından gerçekleştirilen mülakattan aldıkları puanlar doğrultusunda MEB’e bağlı kamu eğitim kurumlarında hem de MEB’e bağlı özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.

Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise yurt içi ve yurt dışında yer alan üniversitelerde eğitimlerine devam edebilmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerimiz üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedir.

 

Program Yeterlilikleri

Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Sınıf öğretmenliği alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

Sınıf öğretmenliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirir.

Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlerde sorumluluk alır ve çözüm üretir.

 Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda inisiyatif alır.

Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

Sınıf Öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirir ve gerektiğinde dönüştürür.

Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. (Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyi)

Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.

Sınıf öğretmenliği alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

Dersler

Eğitim ve öğretim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarımız zaman zaman güncellenmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibari ile kullanılmakta olan eğitim programlarımız 1. Sınıflar için 2021 ve sonrası; 2., 3. ve 4. Sınıflar için 2018 ve sonrası eğitim programı uygulanmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan derslere aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

 • Sınıf Öğretmenliği 2018 Öncesi Program
 • Sınıf Öğretmenliği 2018 - 2021 Programı
 • Sınıf Öğretmenliği 2021 Programı

https://drive.gazi.edu.tr/app/tr-TR/Klasor/Paylas/GaziDrive/acf9a9d2-6c7d-48f3-b965-88a00dfe8394  

Ders Program Yeterlilik

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının ders bazında program yeterlilikleri dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders tanımla formunda yer almaktadır. Ders tanımlama formlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

 • Sınıf Öğretmenliği 2018 Öncesi Lisans Programı Ders Tanımlama Formları

https://drive.gazi.edu.tr/app/tr-TR/Klasor/Paylas/GaziDrive/a144e0bc-fec1-435d-81f7-00a2752404d9   

 • Sınıf Öğretmenliği 2018 – 2021 Lisans Programı Ders Tanımlama Formları

https://drive.gazi.edu.tr/app/tr-TR/Klasor/Paylas/GaziDrive/11f58c9b-451f-4d20-a6ef-74986e91916d  

 • Sınıf Öğretmenliği 2021 Lisans Programı Ders Tanımlama Formları

https://drive.gazi.edu.tr/app/tr-TR/Klasor/Paylas/GaziDrive/fb79d028-d0cf-4b6f-b273-1f2ca1caa0a3  

 

 

TYYÇ-Program Yeterlilikleri

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve program yeterliliklerine ilişkin matrise aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

Program Çıktıları

Türkiye Özel Alan Yeterlilikleri

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

PÇ16

PÇ17

PÇ18

BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)

 

 

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

 

 

Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlikler

Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

İletişim

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Gazi Eğitim Fakültesi Merkez Yerleşkesinde bulunmaktadır.  Sınıf Öğretmenliği Programındaki öğretim elemanlarına ait odalar Bosna Binası’nda yer almaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Yenimahalle/Ankara

Telefon: 0312 202 1730

E-Posta: erabia@gazi.edu.tr - rabiasarikaya@gmail.com

 

Temel Eğitim Bölüm Sekreteri

Telefon: 0312 2021820

background image